Kişisel Verilerin Korunması

OWN THE JEWELRY – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

LGİLENDİRME

SAYAR KUYUMCULUK HIZMETLERI SAN. VE TIC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizi satın alan ve faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”)  uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, SAYAR A.Ş. olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir:

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Molla Fenari Mahallesi, Adem Yavuz Sokak, Ali Bey Is Hani No: 13 / 301 Cagaloglu / Fatih / Istanbul adresinde SAYAR KUYUMCULUK HIZMETLERI SAN. VE TIC. A.Ş. tarafından aşağıda açıklandığı üzere hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olmak suretiyle 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel Verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde size verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi için işlenmektedir. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlemek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki Kanun çerçevesinde elektronik ileti ile reklam promosyon kampanyalarıyla ilgili bilgilendirme yapmak, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuatlar ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, şirket merkezi, bayi, temsilci ve mağaza müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve taleplerinize uygun hizmet sunabilmek için tarafınızdan temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca saklanmaktadır.

KVKK’nun 11. maddesi gereği uyarınca haklarınız;

Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 10. Haklarınızı kullanabilmek için:

Kişisel Verileri SAYAR KUYUMCULUK HIZMETLERI SAN. VE TIC. A.Ş. tarafından işlenen, veri sahipleri tarafından yapılacak şikayetler, SAYAR KUYUMCULUK HIZMETLERI SAN. VE TIC. A.Ş.  tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Veri Sahibi olarak, talep ve şikAyetlerinizi Molla Fenari Mahallesi, Adem Yavuz Sokak, Ali Bey Is Hani No: 13 / 301 Cagaloglu / Fatih / Istanbul adresinde SAYAR KUYUMCULUK HIZMETLERI SAN. VE TIC. A.Ş. ‘ye şahsen veya noter onaylı vekalet sunulması kaydıyla bir vekiliniz ile veya noter kanalı ile veya sayarkuyumculuk@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla elektronik posta ile veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapabilirsiniz. Şirket merkezine yapılacak şahsi başvurularda kimlik ibrazı ve kimlik tespitinin yapılması zorunludur.

Şirketimize yapılacak her türlü başvuruda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

SAYAR KUYUMCULUK HIZMETLERI SAN. VE TIC. A.Ş.